0341314Statistics and Experimental Design in Fisheries
สถิติและการวางแผนการทดลองทางประมง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:003204FBC3082210    
อาจารย์: ผศ.อโนชา กิริยากิจ
สำรองให้:ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992230-8-22
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติกับการวางแผนการทดลองทางประมงและการตัดสินใจการทดสอบค่าเฉลี่ยตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่มแผนการทดลองที่มีปัจจัยผันแปรทางเดียว สองทางและมากกว่า การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การทดลองแบบนอนพาราเมตริก
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.169.76:19/8/2562 2:26:59