0404305Green Logistics and Supply Chain
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0059305C11010    
อาจารย์: อาจารย์เกศินี สือนิ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129851-0-1
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ของโลก กระบวนการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แนวทางส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดีของสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 4:02:58