0404301Preparation for Work Integrated Learning
เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0404303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:0059605C22010    
อาจารย์: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130192-0-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การเสริมทักษะ และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม โครงสร้างการทำงานในองค์กร งานธุรการ ในสำนักงาน การจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ แนวทางการจัดทำโครงการ เทคนิคการนำเสนอผลงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ
หมายเหตุ การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:46:46