0406307Information Assurance and Security 1
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406210
รายวิชาต่อเนื่อง:0406317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-16:0098309C22010    
อาจารย์: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
2-0-2
2-1-1
2-1-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
คำอธิบายรายวิชา
ความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคาม กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ระบบกุญแจสาธารณะ การเข้ารหัสและการถอดรหัสการฝึกปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:43:57