0403313Taxation 2
การภาษีอากร 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0403102 หรือ
0403104 หรือ
0403205
รายวิชาต่อเนื่อง:0403441, 0403442, 0403446
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:0058605C11010    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130061-0-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ การคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
วิชาบังคับก่อน: 04-03-102 การภาษีอากร 1, 04-03-104 การบัญชีชั้นกลาง 1, 04-03-205 การบัญชีชั้นกลาง 2
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:14:25