0402411Marketing Strategies
กลยุทธ์การตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-18:00640406C3052510    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12972
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการจัดทำแผนการตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แต่ละขั้น การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:35:03