0402309Brand Management
การบริหารตราสินค้า
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00640306C45202510    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-19-26
45-1-44
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีรดา บุญพามี
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
  02 พฤหัสบดี08:00-11:00640306C45242110    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998345-24-21
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
  03 พฤหัสบดี08:00-11:00641206C11010    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129721-0-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญ โครงสร้างของตราสินค้า คุณสมบัติของตราสินค้า การสร้างและแก้ไขตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง การวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การบริหารจัดการคุณค่าและเอกลักษณ์ตราสินค้า การสื่อสารและบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินคุณค่าตราสินค้า
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:43:19