0402308Marketing Research
การวิจัยการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401105 และ 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-16:00640906C45212410    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-18-27
45-3-42
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
  02 พฤหัสบดี12:00-16:00640906C45212410    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998345-21-24
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
ดร.วีระ สุภะ
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยการตลาด การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณและการบริหารโครงการวิจัย เทคนิคการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลด้วยเทคนิคทางสถิติ การปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลักกระบวนการวิจัย การนำไปประยุกต์ใช้
วิชาบังคับก่อน: 04-01-105 สถิติทางธุรกิจ และ 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:10:30