0402304Product and Price
ผลิตภัณฑ์และราคา
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:00640406C45212410    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-19-26
45-2-43
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
  02 อังคาร12:00-15:00640406C45281710    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-24-21
45-4-41
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
  03 พุธ12:00-15:00640406C66010    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12972
ทุกชั้นปี
6-0-6
6-0-6
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคา การวางกลยุทธ์และบริหารผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ การวางกลยุทธ์ราคาและบริหารราคา การกำหนดราคาในสถานการณ์ การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา จริยธรรมทางการตลาด
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:34:57