0402221Social Marketing and Environment
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00640806C11010    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12972
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-0-1
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
  02 อังคาร12:00-15:00640806C11010    
อาจารย์: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129721-0-1
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มลิวัลย์ บุญสอน
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนการแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนการตลาดและการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:17:05