0401311English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร15:00-18:00640506C33010    
อาจารย์: ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129723-0-3
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 06 ห้อง 6402
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00641106C11010    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130141-0-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 235
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
นายพิชัย จอดพิมาย
คำอธิบายรายวิชา
การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ คำศัพท์ในวงธุรกิจ กระบวนการในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในบริบทเชิงธุรกิจ บทบาทในการสื่อสารในวัฒนธรรมอื่น ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:39:16