0402216Sales Management and Salesmanship
การบริหารการขายและศิลปะการขาย
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:00640906C11010    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129721-0-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: Mr.Harlim Mahinay De la Mance
อาจารย์วัชรี จันทร์หอม
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการบริหารการขาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารการจัดองค์การการขาย กระบวนการบริหารการขาย การวางแผนการขาย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรม ค่าตอบแทนและการจูงใจ ต้นทุนและงบประมาณการขาย การแบ่งเขตการขาย การกำหนดโควตาการขาย การประเมินผลและการควบคุม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขาย
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:03:48