0401102Business Law
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00630606C10110    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การบัญชี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130411-0-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน
อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ตั๋วเงิน สัญญาห้างหุ้นส่วน บริษัท

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 4:12:28