0401101Principles of Management
หลักการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403418
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์12:00-15:0057205C22010    
อาจารย์: อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
สำรองให้:การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130012-0-2
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0057505C22010    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:การตลาด ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13012
ทุกชั้นปี
1-0-1
2-1-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหารทางด้านการวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุม ผลกระทบขององค์ประกอบทางด้านบุคคลที่มีต่อองค์การ จริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:26:26