0401101Principles of Management
หลักการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403418
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0024302C77010    
อาจารย์: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13074
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
ทุกชั้นปี
7-1-6
7-1-6
7-4-3
7-1-6
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วสันต์ รัตนากร
อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหารทางด้านการวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุม ผลกระทบขององค์ประกอบทางด้านบุคคลที่มีต่อองค์การ จริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:22:37