0407332Digital Video Editing and Composing 1
การตัดต่อภาพและวิดีทัศน์ดิจิทัล 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัติมีเดีย
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0407101
รายวิชาต่อเนื่อง:0407347
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-19:00650706C22010    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13021
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13035
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13036
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
1-0-1
2-0-2
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานการบันทึกวิดีทัศน์ ลักษณะการทำงานของวิดีทัศน์ ระบบของวิดีทัศน์ มาตราฐานและรูปแบบไฟล์ การวางแผนในการทำงานด้านการตัดต่อภาพ ภาษาภาพที่ใช้ในการตัดต่อเบื้องต้น โปรแกรมตัดต่อ การลำดับภาพ การผสานระหว่างไฟล์ภาพและเสียง การแปลงไฟล์ การเผยแพร่และฝึกปฎิบัติการตัดต่อ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:31:20