04072253D Computer and Animation 1
คอมพิวเตอร์ 3 มิติและแอนิเมชัน 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัติมีเดีย
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0407121
รายวิชาต่อเนื่อง:0407328
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:00-19:00650706C11010    
อาจารย์: นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 100191-0-1
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 06 ห้อง 6508
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนา
ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
คำอธิบายรายวิชา
ระบบกราฟิกส์แบบเวกเตอร์ ระบบพิกัดของภาพกราฟิกส์ กราฟิกส์แบบ 3 มิติ การควบคุมหน้าจอและวัตถุ การจัดการพิกัด UV การใส่พื้นผิวและลวดลายให้กับแบบจำลอง 3 มิติ การกำหนดลักษณะพื้นผิวของวัตถุ การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับแบบจำลอง 3 มิติ การจัดแสงและการประมวลผลภาพ โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:24:24