0407313Communication Laws and Ethics
กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-15:00651106C3027310    
อาจารย์: อาจารย์ภูดิท กรรณิการ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001930-27-3
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
นางสาวอมรรัตน์ อังคเศรณีกุล
  02 ศุกร์08:00-11:00651106C3021910    
อาจารย์: อาจารย์ภูดิท กรรณิการ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001930-21-9
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6304
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
นางสาวศนียา พันธ์ศรี
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายด้านการสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายของการใช้สื่อใหม่ ความรับผิดชอบของสื่อ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:47:15