0407102Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0096209C11010    
อาจารย์: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129641-0-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพ การใช้เส้นและสี การใช้ตัวอักษร การออกแบบภาพกราฟิกส์ส์ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดึงดูดความสนใจ และจูงใจกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:33:15