0408208Marketing Management and Entertainment Business
การจัดการตลาดและธุรกิจบันเทิง
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:00651206C3029110    
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10019
ทุกชั้นปี
30-27-3
30-2-28
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
  02 อังคาร12:00-15:00651206C30201010    
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10019
ทุกชั้นปี
30-20-10
30-0-30
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการตลาด การวางแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด หลักการและวิธีการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ และธุรกิจบันเทิง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:32:52