0805431Preparation for Cooperative Education and Job Training
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0805432, 0805433
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00620806C3029110    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1300430-29-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์10:00-12:00620806C2827110    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13032
ทุกชั้นปี
28-26-2
28-1-27
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 จันทร์13:00-15:00620806C2929010    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13033
ทุกชั้นปี
27-27-0
28-1-27
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:51:07