0805027Thai Festivals and Traditions
เทศกาลและงานประเพณีไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00620206C3030010    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13004
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-1-29
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
  02 จันทร์13:00-16:00620206C2827110    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13032
ทุกชั้นปี
28-26-2
28-1-27
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  03 อังคาร08:00-11:00620206C2828010    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1303327-27-0
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
คำอธิบายรายวิชา
เทศกาลและงานประเพณีไทยที่สำคัญ ประเพณีไทยในแต่ละภาค การละเล่นกีฬาไทย และอาหารไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:48:45