0805418Survey and Research for Tourism
การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-16:00620506C3030010    
อาจารย์: ดร.ปาหนัน นุรัญชา
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13004
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-1-29
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พชรมณ บุญแสน
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
  02 พุธ08:00-12:00620506C2828010    
อาจารย์: ดร.ปาหนัน นุรัญชา
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13032
ทุกชั้นปี
28-27-1
28-1-27
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประติมา บุญเจือ
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
  03 พุธ13:00-17:00620506C2828010    
อาจารย์: ดร.ปาหนัน นุรัญชา
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1303327-27-0
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วาริท วสยางกูร
อาจารย์กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
คำอธิบายรายวิชา
หลักการสำรวจและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและการศึกษาด้านการท่องเที่ยวต่อไป

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:55:26