0805025Sustainable Tourism Development
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00620406C3029110    
อาจารย์: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1300430-29-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกศินี สือนิ
ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
  02 พุธ13:00-16:00620406C2929010    
อาจารย์: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13032
ทุกชั้นปี
28-27-1
28-2-26
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  03 จันทร์08:00-11:00620406C2828010    
อาจารย์: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1303327-27-0
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว นโยบาย แผนงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:50:46