0805212Tour Guiding
งานมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0805211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  







คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-16:00620806C22010    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้: ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
2-2-0
2-0-2
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
คำอธิบายรายวิชา
การคิดราคาบัตรนำเที่ยว กระบวนการและเทคนิคการนำเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเที่ยว การติดต่อประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การวางแผนและดำเนินการจัดนำเที่ยว
วิชาบังคับก่อน 0805211 บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:17:44