0612304Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิก
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0614203
รายวิชาต่อเนื่อง:0612412, 0612413
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:0096209C11010    
อาจารย์: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129691-0-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน
อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
คำอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบสี พื้นฐานขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ3 มิติ การมองเชิงไปป์ไลน์ การสร้างรูปเรขาคณิต 3 มิติ การจัดการรูป การแปลงพิกัดภาพ การควบคุมกล้อง การให้แสงและเงา การใส่พื้นผิวให้วัตถุ
วิชาบังคับก่อน 0614203 โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:29:45