0406306Information Assurance and Security 1
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406205
รายวิชาต่อเนื่อง:0406307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-16:0098309C11010    
อาจารย์: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129671-0-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
อาจารย์พชรมณ บุญแสน
คำอธิบายรายวิชา
ความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคาม กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ระบบกุญแจสาธารณะ การเข้ารหัสและการถอดรหัสการฝึกปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคง
วิชาบังคับก่อน 0406205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:30:31