0404218Purchasing Management
การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ14:00-17:0059305C11010    
อาจารย์: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129851-0-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผน การพยากรณ์ การจัดหาพัสดุ การคัดเลือกคู่ค้า การจัดการความสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและสัญญาซื้อขาย การจัดหาแหล่งสนับสนุนภายนอก และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:19:51