0404102Introduction to Logistics Technology
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เบื้องต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0404203, 0404203, 0404314, 0404314, 0404320, 0404320, 0404415, 0404415, 0404421, 0404421, 0404422, 0404425, 0404425, 0404426, 0404426, 0404427, 0404427, 0404428, 0404428, 0404429, 0404429, 0404431, 0404431
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-17:0059505C11010    
อาจารย์: อาจารย์เกศินี สือนิ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 129291-0-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี
อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
คำอธิบายรายวิชา
หลักการของระบบโลจิสติกส์ ความหมาย ขอบเขต และบทบาทของระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมโลจิสติกส์และความเชื่อมโยง หลักการคุณภาพ ต้นทุน และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์ในองค์กร ระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต ธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วิทยาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้กับงานโลจิสติกส์ รวมทั้งวิธีการเชื่อมโยง หลักพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ากับองค์กรธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 12:29:53