0020002Information for Study
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-15:0094109C11010    
อาจารย์: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130071-0-1
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
คำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเลือกใช้สารสนเทศ การสืบค้นและเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ การนำเสนอผลของการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจการใช้สารสนเทสและแหล่งสารสนเทสเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2. สามารถสืบค้นและเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 3. นำเสนอผลการสืบค้นสารสนเทสในรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน 4. เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:32:02