0010004Society and Law
สังคมกับกฎหมาย
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00630606C22010    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10010
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม ระบบกฎหมายและการจัดลำดับชั้นของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาเบื้องต้น การนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑืต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม 2. เพื่อเข้าใจระบบกฎหมาย และการจัดลำดับชั้นของกฎหมาย 3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางแพ่ง และทางอาญาเบื้องต้น 4. นำความรู้ทางกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:14:43