0042001Science Technology and Environment for Life
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0023402C11010    
อาจารย์: อาจารย์ประติมา บุญเจือ
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129641-0-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี12:00-15:00631406C11010    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
สำรองให้:การตลาด ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130121-1-0
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เข้าใจความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:04:36