0041001Mathematics and Computer in Daily Life
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:0024302C33010    
อาจารย์: ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129723-0-3
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นางสาววณิดา ควินรัมย์
  02 พฤหัสบดี12:00-15:0098209C21110    
อาจารย์: นายพิชัย จอดพิมาย
สำรองให้:การบัญชี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130061-0-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
อาจารย์อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี
คำอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต 2. รู้และเข้าใจกระบวนการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3. ฝึกทักษะการประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยใช้คอมพิวเตอร์ 4. ฝึกทักษะการใช้เทโนโลยีสารสนเทส 5. เห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:41:06