0020001Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00631106C3025510    
อาจารย์: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1302130-25-5
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
นางสาวศนียา พันธ์ศรี
นายพิชัย จอดพิมาย
  02 พฤหัสบดี12:00-15:00631106C3029110    
อาจารย์: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13035
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-3-27
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: นายพิชัย จอดพิมาย
นางสาวศนียา พันธ์ศรี
ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
  03 พฤหัสบดี12:00-15:00631306C3022810    
อาจารย์: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13036
ทุกชั้นปี
30-20-10
30-2-28
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
นางสาวศนียา พันธ์ศรี
นายพิชัย จอดพิมาย
  04 ศุกร์12:00-15:00631106C11010    
อาจารย์: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
สำรองให้:การตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129721-0-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
นายพิชัย จอดพิมาย
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ หลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจพื้นฐานของบุคลิกภาพ 2. เข้าใจทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว 3. ประยุกต์วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:37:48