0010001Life and Social Quality Development
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-11:0024602C21110    
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12964
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-0-1
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มาลิน หัตถกิจธาตรี
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
  02 ศุกร์08:00-11:00630206C11010    
อาจารย์: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สำรองให้:การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130011-0-1
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
  03 อังคาร08:00-11:00631406C11010    
อาจารย์: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สำรองให้:การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130291-0-1
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
คำอธิบายรายวิชา
ปรัชญา และหลักธรรมในการดำรงชีวิต การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารและการพัฒนาตนในการดำเนินชีวิตทางสังคมและการร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจปรัชญา แนวความคิด ในการดำรงชีวิตของตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. นำหลักการ เทคนิควิธี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. พัมนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานให้สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4. เห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ การมีวินัยในตนเองและสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:04:37