0010001Life and Social Quality Development
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0022402C3333010    
อาจารย์: อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13020
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13047
ทุกชั้นปี
16-14-2
18-15-3
33-4-29
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี08:00-11:0023502C2525010    
อาจารย์: ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13074
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
ทุกชั้นปี
24-9-15
24-10-14
24-6-18
24-0-24
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
คำอธิบายรายวิชา
ปรัชญา และหลักธรรมในการดำรงชีวิต การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารและการพัฒนาตนในการดำเนินชีวิตทางสังคมและการร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจปรัชญา แนวความคิด ในการดำรงชีวิตของตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. นำหลักการ เทคนิควิธี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. พัมนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานให้สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4. เห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ การมีวินัยในตนเองและสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:49:34