0720402Construction Cost Estimation 1
การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720101 และ 0721104 หรือ
0720101 และ 0721104 หรือ
0720101 และ 0721104
รายวิชาต่อเนื่อง:0720403, 0720403, 0720403, 0720403
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:00Lab 108C1551010    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11156
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11157
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10069
15-0-15
15-0-15
15-3-12
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนของการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร งานตกแต่ง ไฟฟ้า ประปา การจัดทำบัญชีรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงของที่พักอาศัย
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:37:32