0720310Timber and Steel Design
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720203 หรือ
0720203 หรือ
0720203 หรือ
0720203
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00Lab 108C157810    
อาจารย์: ผศ.ถาวร ธีรเวชญาณ
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006915-6-9
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ถาวร ธีรเวชญาณ
ผศ.สุรินทร์ สุทธิประภา
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์การออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับองค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องค์อาคารรับแรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อ ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:19:03