0720309Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720203 หรือ
0720203 หรือ
0720203 หรือ
0720203
รายวิชาต่อเนื่อง:0720407, 0720407, 0720407, 0720407
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00Lab 108C1511410    
อาจารย์: อาจารย์เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006915-9-6
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: นายวุฒิกร แก้วเงินลาด
อาจารย์เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกำลัง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:08:28