0720304Construction Technology 1
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0721104 หรือ
0721104 หรือ
0721104 หรือ
0721104 หรือ
0721104
รายวิชาต่อเนื่อง:0720305, 0720305, 0720305, 0720305
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:0080608C1541110    
อาจารย์: นายวุฒิกร แก้วเงินลาด
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006915-2-13
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิค วิธีการก่อสร้าง ฐานราก เสา พื้น โครงหลังคา การติดตั้งเพดาน ผนัง ประตูหน้าต่าง บันได ห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะบ่อซึม งานสุขาภิบาลวัสดุตกแต่ง อาคารประเภทพักอาศัย
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:19:16