0720417Real Estate Project Development
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์10:00-12:00Lab 108C1501510   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์การวิเคราะห์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านการลงทุนและการตลาด กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 11:21:06