0720108Building Construction 1
งานก่อสร้างอาคาร 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารงานก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720106 หรือ
0720106 หรือ
0720106 หรือ
0720106
รายวิชาต่อเนื่อง:0720109, 0720109, 0720109, 0720109
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-20:0080608C51410    
  พฤหัสบดี17:00-20:0080608C      
อาจารย์: ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 111605-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้าง การเลือกวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานเหล็กรูปพรรณ อลูมิเนียมและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทบันได งานบันไดสำเร็จรูป การควบคุมงาน ความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:57:16