0720423Computer Aided Design and Drafting
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์14:00-18:0006C1510510    
อาจารย์: อาจารย์ศศิธร คล้ายชม
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี15-9-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่องานออกแบบและเขียนแบบในลักษณะงาน 2 มิติ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและเขียนแบบในลักษณะงาน 3 มิติเบื้องต้น หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:01:38