0720422Computer Application in Construction
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร10:00-16:0006C159610    
อาจารย์: อาจารย์เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006915-7-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-14:0006C1511410    
อาจารย์: ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี15-10-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ การวางแผนงาน การประมาณราคา และการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:39:18