0744304Computer-aided Design and Drafting 1
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-15:0006C2552010    
อาจารย์: อาจารย์สมบัติ ต่อวัฒนชัย
สำรองให้:สถาปัตยกรรมภายใน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006825-2-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมระบบ (Operating System) และคำสั่งทั่วไปในโปรแกรมควบคุมระบบ วิธีเริ่มใช้โปรแกรม Auto CAD คำสั่งในการเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ (Text) คำสั่งเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องเขียนแบบ (Plotter) การเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายในลักษณะงาน 2 มิติ
สถาปัตยกรรมภายใน 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 14:09:38