0712203Strength of Materials 1
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712203 หรือ
0712101 หรือ
0712101
รายวิชาต่อเนื่อง:0712201, 0712203, 0712204, CO 0712204, CO 0712204, 0712204, 0712204, 0712204, 0712304, 0712304, 0712304, 0712304, 0712304, 0712304, 0713204, 0713204, 0713204, 0713204, 0713204, 0713204, 0713402, 0713402, 0713402, 0713402, 0713402, 0713402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00Lab โยธา 607C3082210    
อาจารย์: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1322730-6-24
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 07 ห้อง 7302
อาจารย์คุมสอบ: นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
ผศ.ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
  03 พุธ13:00-16:00Lab โยธา 607C3021910    
อาจารย์: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 07 ห้อง Lab โยธา 6
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
  04 จันทร์09:00-12:0080608C1521310    
อาจารย์: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 07 ห้อง 7302
อาจารย์คุมสอบ: นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
ผศ.ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ13:00-16:0009C30141610    
อาจารย์: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1332530-11-19
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 07 ห้อง 7302
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดแรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน หน่วยความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสา เกณฑ์การวิบัติ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:52:08