0716302Soil Mechanics
ปฐพีกลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101 หรือ
0712101
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0714401, CO 0714401, CO 0714401, CO 0714401, CO 0714401, CO 0714401, CO 0716303, CO 0716303, CO 0716303, CO 0716303, 0716303, 0716303, CO 0716303, CO 0716303, 0716304, 0716304, 0716304, 0716304, 0716304, 0716304, 0716401, 0716401, 0716401, 0716401, 0716401, 0716401, 0716401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00Lab 208C30131710    
อาจารย์: ผศ.ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1004330-11-19
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 จันทร์09:00-12:00Lab 208C1501510    
อาจารย์: อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00Lab 208C30191110    
อาจารย์: อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1332530-11-19
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 07 ห้อง Lab โยธา 6
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
คำอธิบายรายวิชา
การเกิดของดิน ลักษณะและส่วนประกอบของดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึมได้และการไหลของน้ำในมวลดิน หน่วยแรงในมวลดิน การหาค่ากำลังรับแรงเฉือน หน่วยแรงและความเครียดของดินที่มีความเชื่อมแน่น และไม่มีความเชื่อมแน่น ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ำ และการทรุดตัวของดิน การเจาะสำรวจชั้นดิน การบดอัดดิน ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 12:15:04