0753303Cooperative Education in Industrial Design
สหกิจศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, ออกแบบอุตสาหกรรม
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0751416 และ 0753302 หรือ
0751416 และ 0753302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-16:00000001C1511410    
  อังคาร09:00-16:00000001C      
อาจารย์: นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอุตสาหกรรม ตามหน่วยงานราชการ สำนักงานเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้วนักศึกษาจะต้องเสนอรายงานการฝึกงาน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการฝึกงานจากหัวหน้าหน่วยงาน
ออกแบบอุตสาหกรรม 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:41:53