0342301Forage Crops and Pasture Management
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:004201LB4C3027310    
  อังคาร13:00-16:004201LB4C      
อาจารย์: ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994130-27-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์08:00-10:004201LB4C101910    
  อังคาร13:00-16:004201LB4C      
อาจารย์: ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320210-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าของพืชอาหารสัตว์ ความสำคัญของทุ่งหญ้า การจัดการและการปรับปรุงทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา วิธีการถนอมพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการจัดการทุ่งหญ้า การเก็บและรวบรวมตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น ปัญหาเกี่ยวกับทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์
เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:22:33