0342202Basic Skills in Animal Production Technology 1
ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0342203, 0342203
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-18:004103LB4C30102010    
  อังคาร16:00-18:004103LB4C      
  พุธ16:00-18:004103LB4C      
อาจารย์: อาจารย์วิทวัส เวชกูล
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318730-10-20
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดู การบำรุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการให้อาหาร และการผสมพันธุ์สัตว์ เช่น ในสัตว์ปีก สุกร และ โคนม
เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:28:42